ژانویه 13, 2020

سطح مقطع عرضي نخاع

اگر از گردن تا کمر در هر سطحی به طور عرضی به ستون فقرات نگریسته […]
ژانویه 12, 2020

آسيب جدي موبايل به گردن

خیره شدن به موبایل با گردنی که به جلو خم شده مانند این است که […]
ژانویه 9, 2020

اهميت درد شانه

🔹دردهای ناگهانی شانه‌ها، کمر و شکم در زنان را جدی بگیرید. 🔸احتمال مرگ بر اثر […]