علایم هشدار دهنده در دردکمر که اقدامات فوری تری را میطلبد: